ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
ცხელი ხაზი
 • ქ. ბოლნისი
  ქ. ბოლნისი

 

პროექტი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №

2016 წლის ----------------

ქ. ბოლნისი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი

ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტისა ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

 

თავი I

 

ბოლნისისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტი

 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20,087.9

22,061.4

3,738.0

18,323.4

18,321.0

305.0

18,016.0

გადასახადები

2,025.2

3,590.0

0.0

3,590.0

3,400.0

0.0

3,400.0

გრანტები

3,118.7

3,806.4

3,738.0

68.4

321.0

305.0

16.0

სხვა შემოსავლები

14,944.0

14,665.0

0.0

14,665.0

14,600.0

0.0

14,600.0

ხარჯები

13,552.9

16,599.6

509.3

16,090.3

15,772.1

305.0

15,467.1

შრომის ანაზღაურება

2,115.4

2,983.0

132.0

2,851.0

2,977.0

132.0

2,845.0

საქონელი და მომსახურება

2,272.3

2,176.3

88.6

2,087.7

1,773.4

0.0

1,773.4

პროცენტი

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

სუბსიდიები

6,989.8

8,026.0

170.0

7,856.0

7,531.4

170.0

7,361.4

გრანტები

370.0

955.0

0.0

955.0

1,300.0

0.0

1,300.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,147.5

1,535.6

3.0

1,532.6

1,533.8

3.0

1,530.8

სხვა ხარჯები

484.9

781.0

115.7

665.3

548.0

0.0

548.0

საოპერაციო სალდო

6,535.0

5,461.8

3,228.7

2,233.1

2,548.9

0.0

2,548.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,985.5

7,020.3

3,341.5

3,678.8

2,245.0

0.0

2,245.0

ზრდა

5,171.2

7,095.3

3,341.5

3,753.8

2,295.0

0.0

2,295.0

კლება

185.7

75.0

0.0

75.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

1,549.6

-1,558.5

-112.8

-1,445.7

303.9

0.0

303.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,309.7

-1,831.1

-112.8

-1,718.3

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1,831.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

521.3

1,831.1

112.8

1,718.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-239.8

-272.6

0.0

-272.6

-303.9

0.0

-303.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

239.8

272.6

0.0

272.6

303.9

0.0

303.9

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

239.8

272.6

0.0

272.6

303.9

0.0

303.9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.”.

 

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20,794.9

23,967.5

3,850.8

20,116.7

18,371.0

305.0

18,066.0

შემოსავლები

20,087.9

22,061.4

3,738.0

18,323.4

18,321.0

305.0

18,016.0

არაფინანსური აქტივების კლება

185.7

75.0

0.0

75.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

18,963.9

23,967.5

3,850.8

20,116.7

18,371.0

305.0

18,066.0

ხარჯები

13,552.9

16,599.6

509.3

16,090.3

15,772.1

305.0

15,467.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,171.2

7,095.3

3,341.5

3,753.8

2,295.0

0.0

2,295.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

239.8

272.6

0.0

272.6

303.9

0.0

303.9

ნაშთის ცვლილება

-1,831.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18,321,0 ათ. ლარის ოდენობით.“.

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

20,087.9

22,061.4

3,738.0

18,323.4

18,321.0

305.0

18,016.0

გადასახადები

2,025.2

3,590.0

0.0

3,590.0

3,400.0

0.0

3,400.0

გრანტები

3,118.7

3,806.4

3,738.0

68.4

321.0

305.0

16.0

სხვა შემოსავლები

14,944.0

14,665.0

0.0

14,665.0

14,600.0

0.0

14,600.0

 

 

 

 

მუხლი  4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2,025.2

3,590.0

0.0

3,590.0

3,400.0

0.0

3,400.0

გადასახადები ქონებაზე

2,023.8

2,190.0

0.0

2,190.0

2,400.0

0.0

2,400.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

993.2

1,510.0

0.0

1,510.0

1,710.0

0.0

1,710.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

39.4

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი

30.2

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

894.7

590.0

0.0

590.0

600.0

0.0

600.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

730.4

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

164.3

90.0

0.0

90.0

100.0

0.0

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

93.9

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

4.1

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

89.8

69.0

0.0

69.0

69.0

0.0

69.0

სხვა გადასახადები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი  5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 321,0 ათ. ლარის ოდენობით.”.

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

გრანტები

3,118.7

3,806.4

321.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

12.4

68.4

16.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,106.3

3,738.0

305.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

305.0

305.0

305.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

305.0

305.0

305.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,801.3

3,433.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1,542.1

2,254.1

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,259.2

1,178.9

0.0

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 

  მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 14,600,0 ათ. ლარის ოდენობით.”.

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

14,944.0

14,665.0

14,600.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

14,375.5

14,125.0

14,300.0

პროცენტები

183.1

150.0

100.0

დივიდენდები

0.4

0.0

0.0

რენტა

14,192.0

13,975.0

14,200.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14,192.0

13,975.0

14,200.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

67.2

140.0

60.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

54.6

130.0

50.0

სანებართვო მოსაკრებელები

15.0

40.0

40.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის

10.5

10.0

10.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

12.6

10.0

10.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

12.6

10.0

10.0

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

470.3

300.0

240.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

31.0

100.0

0.0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15,772,1 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.

 

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

13,552.9

16,599.6

509.3

16,090.3

15,772.1

305.0

15,467.1

შრომის ანაზღაურება

2,115.4

2,983.0

132.0

2,851.0

2,977.0

132.0

2,845.0

საქონელი და მომსახურება

2,272.3

2,176.3

88.6

2,087.7

1,773.4

0.0

1,773.4

პროცენტი

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

სუბსიდიები

6,989.8

8,026.0

170.0

7,856.0

7,531.4

170.0

7,361.4

გრანტები

370.0

955.0

0.0

955.0

1,300.0

0.0

1,300.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,147.5

1,535.6

3.0

1,532.6

1,533.8

3.0

1,530.8

სხვა ხარჯები

484.9

781.0

115.7

665.3

548.0

0.0

548.0

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,245.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:       

 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,295.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

198.2

157.3

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

23.1

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,718.8

5,695.4

2,295.0

04 00

განათლება

972.9

1,007.9

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

258.1

231.6

0.0

 

სულ ჯამი

5,171.2

7,092.2

2,295.0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

185.7

75.0

50.0

ძირითადი აქტივები

41.5

25.0

15.0

არაწარმოებული აქტივები

144.2

50.0

35.0

მიწა

144.2

50.0

35.0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურიაქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,349.4   

4,330.2   

4,101.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,176.4   

4,187.5   

3,993.2   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

173.1   

142.7   

108.5   

702

თავდაცვა

544.8   

186.0   

210.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

385.1   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

385.1   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,110.5   

4,408.6   

976.1   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

38.8   

51.2   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

796.8   

3,039.5   

976.1   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,274.9   

1,317.9   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

840.6   

1,896.4   

836.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

648.2   

897.1   

836.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

192.4   

999.3   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,492.8   

2,166.0   

2,637.9   

7061

ბინათმშენებლობა

534.6   

438.0   

903.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

569.8   

30.9   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

178.5   

227.2   

459.7   

7064

გარე განათება

647.1   

728.5   

866.2   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

562.8   

741.5   

409.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

185.2   

196.4   

205.4   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

181.8   

196.4   

205.4   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,881.7   

5,142.1   

4,939.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,146.0   

3,124.2   

3,068.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,379.0   

1,573.2   

1,493.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

122.2   

149.7   

138.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165.0   

200.0   

240.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

69.5   

95.0   

0.0   

709

განათლება

2,586.9   

2,942.8   

1,882.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,502.7   

2,840.8   

1,780.0   

7092

ზოგადი განათლება

84.3   

102.0   

102.0   

710

სოციალური დაცვა

1,708.9   

2,426.4   

2,279.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

102.6   

85.0   

85.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

330.7   

409.4   

410.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

350.2   

450.8   

451.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

26.5   

45.0   

45.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

899.0   

1,436.2   

1,288.0   

 

სულ

19,086.0   

23,694.9   

18,067.1   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო

 

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო განისაზღვროს (303.9) ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ვალდებულებებისცვლილება

1. განისაზღვროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-303.9) ათ.  ლარის  ოდენობით

2. განისაზღვროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება (303.9) ათ.  ლარის  ოდენობით                                                                    

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვოფონდი

 

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

         

 

მუხლი 13. სახელმწიფობიუჯეტიდანმიღებული მიზნობრივიტრანსფერი

 

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,0 ათასი ლარი მიიმართოს: 

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,00 ათასი ლარის ოდენობით;  

ა.ა) ა.ა.ი.პ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრიცხვის კონტროლის,  საზოგადიობრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრის;-ს მიერ 2015 წელს განსახორციელებელი; სავალდებულო ღონისძიებები ადგილობრივი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის 116.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ა.ბ) შ.პ.ს. დეზე-ეფექტის-ს მიერ განსახორციელებელი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების უფლებამოსილებისათვის 54.0 ათასი ლარის ოდენობით;  

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების   განხორციელებისათვის 132,00 ათასი ლარის ოდენობით;   

 

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის  უკვდავყოფის  შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0  ათასი ლარისა ოდენობით;    

2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში    შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი   მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის   ურთიერთგადანაწილება.

 

 

თავი II

ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუხლი 14. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების კრიტერიუმები

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2017 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა, შადრევნების, სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

 

2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. (პროგრამული კოდი 02 01)

მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა.ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას , ასევე მიმდინარედ შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების  მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტული შეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტურების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება; გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება;  პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და გზების  განტვირთვას სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას.

 

     მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
 • მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობისთვის ხელსაყრელი სატრანსპორტო მიმოსვლა;
 •  მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
 • გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა;
 • ორმულად შეკეთებული და მოვლილი გზები;
 •  

   

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                        

 • საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
 • საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
 • გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;
 • რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
 • მოსახლეობის კმაყოფილების მაჩვენებელი.

       

           2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02)

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია , სარწყავი არხების, საკანალიზაციო, სასმელი წყლის და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა,  მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა. 

მოსალოდნელი  შედეგები:

 

 • განათებული მუნიციპალიტეტი;
 • გაუმჯობესებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
 • გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
 • სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება;
 • დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის შეუფერხებლად ფუნქციონირებისთვის;
 • დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება;
 •  ეპიდემიური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება;
 •  ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

 

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:        

         

 • ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების  რაოდენობა;
 • რეაბილიტირებული კომუნალური ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
 • გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
 • გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და

წვიმმიმღები ჭების რაოდენობა;

 • განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა;
 • გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
 • დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი.

 

 

      2.2.1.  სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 02 02 01)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

 

      2.2.2.   სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები. (პროგრამული კოდი 02 02 02)

 

                  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება  და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია;

 

                   2.2.3 . გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.(პროგრამული კოდი 02 02 03)

 

            ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების  ღონისძიებების რეგულარული გატარება, ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების  ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება .

 

                   2.2.4.   დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 02 04)

 

            მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.  ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.  ზამთრის პერიოდში    დიდთოვლიანობის დროს განხორციელდება ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინასდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა - უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.

 

         

2.2.5.   საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 05)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება - რეაბილიტაცია  და გაწმენდა.

 

2.2.6.   ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 02 06)

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. მუნიციპალიტეტში არის მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია  გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია,  რაც მიზნად ისახავს ავარიული არასაცხოვრებელი და  საცხოვრებელი სახლების შემცირებას. ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას. გასამაგრებელი შენობების პრიორიტეტულობა განისაზღვრება ტექნიკური მდგომარეობის ამსახველი დასკვნის საფუძველზე დადგენილი ავარიულობის სიმწვავის კატეგორიის  მიხედვით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.

 

 

2.2.7.  სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 07)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი რიტუალური სახლებისა და სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობა.

 

 

2.2.8.  სანიაღვრე სისტემების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 08)

 

მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას.  პროგრამის მიზანია  სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე  ქსელების  წესრიგში მოყვანა.

   

2.2.9.  ნარჩენების შეგროვება  (პროგრამული კოდი 02 02 09)

 

            საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან (GIZ) მიღებული გრანტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პოლიეთილენის ბოთლების შეგროვება სპეციალიზირებულ კონტეინერებში და შემდგომ დასაწყობება. 

 

2.2.10. კორპუსების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 02 10)

 

მუნიციპალიტეტშიარსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. სადარბაზოების დაცულობისა და განათების კუთხით აუცილებელია შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებენ კორპუსების საძირკვლებს და ქმნიან ანტისანიტარიას. დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის მოწესრიგების შემდეგ კომფორტული დასვენებისა და ბავშვების გართობისათვის აუცილებელია ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების განთავსება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის ეზოებში.

 

            2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 03)

 

               პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების, მუნიციპალიტეტის გამწვანების ,    შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. 

 

     მოსალოდნელი  შედეგები:

 • მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
 • მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა, საცხოვრებელი

პირობების გაუმჯობესება;

 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
 • ეკოლოგიური მდგომარეობის და მოსახლეობის საცხოვრებელი

გარემოს გაუმჯობესება.

 

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                  

 • კეთილმოწყობილი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
 • რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა.

 

2.3.1. ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

    

            ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქლაქის ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთებ; ქალაქის ინფრასტრუქტურული ნაწილის რეაბილიტაცია.

 

2.3.2.  სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 02)

 

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებასკვერების და შადრევნების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

 

            2.3.3.  ცენტრალური პარკის მოვლა (პროგრამული კოდი 02 03 03)

 

            ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  შპს  „კულტურისა და დასვენების პარკი“, რომელიც  

განახორციელებს არსებული პარკების მოვლა–პატრონობას.

 

          2.3.4. ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება(პროგრამული კოდი 02 03 04)

          აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯოებესება, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა–პატრონობა, ხე–მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე–მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა, სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული მწვანე საფარის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.

2.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 04)

            პროგრამის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.

     მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სოფლის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

 

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                  

 • ახალი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

 

 

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობისხელშეწყობადასპორტი (პროგრამულიკოდი 03 00)

 

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; პრიორიტეტის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; სპორტის სხვადასხვა სახეობის, საქართველოს ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობას; სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობას; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას. ასევე გაგრძელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა ეკლესიების, მონასტრების რესტავრაცია და შემდგომი აღორძინებისათვის.

 

3.1.სპორტისგანვითარებისხელშეწყობა.(პროგრამული კოდი 03 01)

 

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია,  ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა.

 

მოსალოდნელი  შედეგები:

 

 • ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
 • ნიჭიერი სპორცმენი ახალგაზრდების გამოვლინება;
 • გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;
 • მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
 • სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
 • მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და

ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

 

            შედეგებისშეფასებისინდიკატორები:

                               

 • ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
 • სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა;
 • სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა;
 •  პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;
 • რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები;
 • თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული

ობიექტების რაოდენობა.

 

 

3.1.1.სპორტულიორგანიზაციების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 03 01 01)

 

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს,  ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის ძიუდოს სკოლის, ააიპ ,,რაგბის კლუბი ბოლნისის“, ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა ,,ნონას“, საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს  დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.

           

            3.1.2  სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01  02)

 

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა. წლის განმავლობაში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ჩატარება უზრუნველყოფს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, წახალისებას, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდას სპორტში, ცხოვრების ჯანმრთელი წესის დამკვიდრებას.

 

3.2.კულტურისგანვითარებისხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02)

 

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

მოსალოდნელიშედეგები:

 

 • მოსახლეობაში ქართული კულტურის და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
 • მოსახლეობის აქტუალური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
 • მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
 • კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები;
 • მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი

გარემოს შექმნა;

 • ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია;
 • კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
 • საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში,

სადღესასწაულო ღონისძიებებში;

 • ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა.

 

 

     შედეგებისშეფასებისინდიკატორები:

                                               

 • ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
 • კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა;
 • სპექტაკლების და ფესტივალების რაოდენობა;
 • მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;
 • ჩატარებული ღონისძიებების, ტურისტების და ხელოვნებით დაინტერესებულ პირთა

რაოდენობა;

 • თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების

             რაოდენობა;

 • განხორციელებული ღონისძიებებისადმი მასმედიის, საზოგადოების ინტერესი,

             ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;

 • ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და

              დამსწრეთა რაოდენობა.

 

 

3.2.1 კულტურის ორაგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“  სადაც სწავლობს 135 - მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას.  ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.

 

3.2.2.   კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 02  02)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.

 

 

3.3. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)

 

პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას. კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას.

 

მოსალოდნელი  შედეგები:

 

 • მოსახლეობის აქტუალური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
 • ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია;
 • საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების

ჩართულობა და მონაწილეობა.

 

შედეგებისშეფასებისინდიკატორები:

 

 • მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლებისა და გამოფენების რაოდენობის ზრდა;
 • საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, რეალიზებული ბილეთების, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები.

 

3.4.  ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი  03 04)

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის  ფინანსური მხარდაჭერა, ახალი ტაძრების მშენებლობაში, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენაში და მათ შემდგომ აღორძინებაში.

 

მოსალოდნელი  შედეგები:

 • სასულიერო კერების  რაოდენობის ზრდა.

 

შედეგებისშეფასებისინდიკატორები:

 • სასულიერო კერების  რაოდენობ

 

 

3.5.  საგამომცემლოსაქმიანობა. (პროგრამული კოდი 03 05)

 

პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისი“-ს დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის , რომელიც ახორციელებს ,  ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების.

 

          მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • მოვლენების ობიექტური გაშუქება.

 

           შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • რეალიზებული  გაზეთის  რაოდენობა.

 

          3.6.  განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო. (პროგრამული კოდი 03 06)

 

            პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო  უზრუნველყოფის ხარჯები.

 

         მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • მოვლენების ობიექტური გაშუქება.

 

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ინფორმირებული მოქალაქეების რაოდენობა.

 

           4.  განათლება. (პროგრამული კოდი 04 00)

 

            მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ    საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

  

3.1.სკოლამდელიგანათლება. (პროგრამული კოდი 04 01)

 

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს; პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული  ხარჯების დაფინანსება,  მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა.

 

     მოსალოდნელი  შედეგები:

 • აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა;
 • საბავშო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სამღზრდელო პროცესი;
 • გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;
 •  გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
 • ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და დასაქმების

ხელშეწყობა.

 

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                  

 • სათანადოდ აღჭურვილი საბავშო ბაღების რაოდენობა;
 • აღსაზრდელთა რაოდენობა;
 • არანაკლებ 4 ახალი ბაღის აშენება/აღდგენა;
 • ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა.

 

 

3.1.1. ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლანმდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება" (პროგრამული კოდი 04 01 01)

            ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“.  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1275  ბავშვი. სკოლანდელი დაწესებულების დაფინანსება ხორციელდება სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს  ბაღების  მატერიალური ბაზის გაუნჯობესებას, კვებას და დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას.

 

3.2. უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 04 02)

 

პროგრამა ითვალისწინებს ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“-ს დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ    საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.

 

          მოსალოდნელი  შედეგები:

 • შშმ მოსწავლეთათვის სწავლის ხელმისაწვდომობა;
 • შშმ მოსწავლეთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                  

 • პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა;
 • საგანმანათლებლო სივრცეში შშმ ბავშვების ჩართულობის დონის ზრდა.

 

5. მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა. (პროგრამული კოდი 05 00)

 

              მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

5.1.  ჯანდაცვისპროგრამები. (პროგრამული კოდი 05 01)

 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარებას, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას.

 

           მოსალოდნელიშედეგები:

 

 • მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დავადებათა გავრცელებისაგან;
 • მოსახლეობაში გადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

  

           შედეგებისშეფასებისინდიკატორები:

                                               

 • ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები;
 • საშიშ ინფექციურ დავადებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება;
 • იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა;
 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

 

5.1.2 . საზოგადოებრივიჯანმრთელობის დაცვა. (პროგრამული კოდი 05 01 01)

 

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"-ს და შპს დეზ-ეფექტი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ  განახორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება,  ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.

 

5.2 .  სოციალურიპროგრამები. (პროგრამული კოდი 05 02)

 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორცმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

მოსალოდნელიშუალედურიშედეგები:

 

 • მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
 • უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;

 • სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების

ხელშეწყობა;

 • მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა

ლიკვიდაცია და პრევენცია.

 

შედეგებისშეფასებისინდიკატორები:

                                               

 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა;
 • სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოლ ბენეფიციართა რაოდენობა.
 • ეპილეფსიით დაავადებულთა მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება;
 • პარკისონიზმით დაავადებული მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება;
 • ონკოლოგიური დაავადებებით დაავადებული მოქალაქეების რაოდენობის შემცირება.

 

5.2.1.  ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქრონიკული დაავადებების მქონე მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.  დასაფინანსებელ ბენეფიციართა კონტიგენტია:

ა)  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.

ბ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პარკისონიზმით დაავადებული პაციენტები.

გ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბრონქიალური ასთმით დაავადებული  პაციენტები.

დ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური დაავადებებით დაავადებული პაციენტები.

5.2.2 შშმ დახმარებები. (პროგრამული კოდი 05 02 02)

          ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, უსინათლო შშმ  პირების, მარტოხელა უპატრონო შშმ  პირების და  დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეების ყოველთვიური მატერიალური (ფულადი) დახმარებით  უზრუნველყოფა. აღნიშნული ბენეფიციარების სახცოვრებელი პირობებისა და სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.2.3 ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“(პროგრამული კოდი 05 02 03)

      ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 383-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.4.   სოციალურად დაუცველი ორ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა და  სასიცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნება.

5.2.5.   არასრულწლოვნების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვანების, ობოლი არასრულწლოვანების, დაუნის სინდრომით, აუტიზმით, ცერებრალური დამბლით დაავადებული და სმენადაქვეითებული (მეოთხე ხარისხის სმენაჩლუნგობა) ბავშვების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ბენეფიციარებისათვის მეტყველების შესწავლა და გაუმჯობესება.

5.2.6.   რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური (ფულადი) დახმარებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

          ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური მატერიალური (ფულადი) დახმარებით  უზრუნველყოფა. აღნიშნული ბენეფიციარების  სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.2.7.   სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფა. (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების სადაც არის შშმ პირი, სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჟახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფა.

5.2.8.სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფობის სამედიცინო დახმარება  სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარიდან ზემოთ 80%-ის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ლარისა; დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის არა უმეტეს 500 ლარისა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს  სტაციონალური მკურნალობისათვის 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარიდან ზემოთ 70%-ის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ლარისა, დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის არა უმეტეს 500 ლარისა; ფსორიაზით დაავადებული სოციალურად დაუცველი პირების, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-სს (მათ შორის: 57000-დან 100 000-მდე ქულა ვისაც მინიჭებული აქვს 2015-2016 წლებში) და ფსორიაზით დაავადებული იძულებით გადაადგილებული პირების მედიკამენრური მკურნალობით უზრუნველყოფა მოხდება ერთჯერადად, არა უმეტეს 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით. ლეიშმანიოზით და ლაეიშმანიოზის თანხმლები სხვა ინფექციური დაავადებების სტაციონალური და ამბოლატორიული მკურნალობით უზრუნველყოფა 600 ლარის ოდენობით.პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდებს და შშმ ბავშვებს სტაციონარში მოთავსების შემთხვევაში დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად:სტაციონალური და ამბულატორიული მომსახურებისათვის 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარიდან ზემოთ 70 % -ის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა და დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის არა უმეტეს 300 ლარისა. შშმ ბავშვებს (0-დან 18-წლამდე) ფიზიოთერაპიისთვის და სარეაბილიტაციო მკურნალობისათვის დახმარება გაეწევათ 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარიდან ზემოთ 70 % -ის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა. დედ-მამით ობოლ პაციენტს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად: სტაციონალური მკურნალობისათვის - 300 ლარის ოდენობით, 300 ლარიდან ზემოთ-70%-ის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ლარისა და დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის არა უმეტეს 300 ლარისა. ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო მომსახურება .

5.2.9. ბინის ქირა (უსახლკაროების დახმარება) (პროგრამული კოდი 05 02 09)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურ ზღვარს ქვევით მყოფი უსახლკარო  ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის საფასური.

 

5.2.10. სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 02 10)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება მხოლოდ კომპაქტურად დასახლებული, 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების შედეგად იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისმიერ მოხმარებლი  კომუნალური ხარჯები (წყალი, დენი, ბუნებრივი აირი);

5.2.11. სპორტსმენთა და სტუდენტთა დახმარება(პროგრამული კოდი 05 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტების წახალისებას და ფულადი ფორმით დახმარებას. სტუდენტებს ყოველთვიური ფულადი დახმარება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გაეწევათ ობოლი სტუდენტები და სტუდენტები მარჩენალდაკარგული ოჯახებიდან, სტუდენტები იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან, სტუდენტები სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0 დან 70001 ქულამდე) ოჯახებიდან, სტუდენტები მრავალშვილიანი ოჯახებიდან, სტუდენტები ოჯახიდან, სადაც არის ორი ან მეტი სტუდენტი  და  სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში;.ზემოთ ჩამოთვლილი სამი ან მეტი კატეგორიის მქონე სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში, დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით; წარჩინებულ სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში (რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 80-დან 100-მდე) დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

5.2.12. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი(პროგრამული კოდი 05 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის  სამსახური“-ს  დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობას.

5.2.13. ომის ვეტერანთა და მათან გათანაბრებულ პირთა დახმარება(პროგრამული კოდი 05 02 013)

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება სოხუმის დაცემის დღეს 27 სექტემბრისათვის ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით, 8 აგვისტოსთვის - აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახები 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, 9 მაისს  ფაშიზმზე  გამარჯვების  აღსანიშნავად მეორე მსოფლიო ომის უშუალო მონაწილეებს გაეწევათ  ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

5.2.14.  დახმარებები და ერთჯერადი განაცემები(პროგრამული კოდი 05 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერად (ფულად) დახმარებას მიიღებენ შემდეგი კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ გასაჭირს: სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონრები, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ გასაჭირს და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (სამი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ოჯახები რომლებიც განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ გასაჭირს და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებთაც ჰყავთ სამი ან მეტი შვილი (მათ შორის, ერთი ან მეტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე), განიცდიან უკიდურეს ეკონომიურ გასაჭირს და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს (მათ შორის მოქალაქეები, რომელთაც 57000-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულა მიენიჭათ ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების ოდენობა განისაზღვროს 200 (ორასი) ლარამდე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 65 000-დან 100 000-მდე და სარეიტინგო ქულა მიენიჭათ პ, ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება გაეწევათ, თითოეულ ოჯახს ყოველ სამ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

5.2.15.  კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება(პროგრამული კოდი 05 02 15)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მიცვალებულ ვეტერანთა (მეორე  მსოფლიო ომის მონაწილეთა, კოდი 100,111, 112,113) , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ მიცვალებულთა, ავღანეთის მონაწილე მიცვალებულთა, იძულებით გადაადგილებულ მიცვალებულთა და მემკვიდრის გარეშე დარჩენილი მარტოხელა მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურება.

5.2.16.  სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება(პროგრამული კოდი 05 02 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიქიის, ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაზიანებისას მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწევათ ზარალის ოდენობის შესაბამისად.

5.2.17.  ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 17)

მოწყვლადი ჯგუფების (ხანდაზმულები,იძულებით გადაადგილებული პირები და ეთნილური უმცირესობების წარმომადგენლები) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სოციალური გააქტიურება თემის მობილიზებითა და მათზე ზრუნვის გაძლიერება.

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

 

 

org. kodi

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

18,963.9

23,967.5

3,850.8

20,116.7

18,371.0

305.0

18,066.0

 

ხარჯები

13,552.8

16,599.7

509.3

16,090.4

15,772.1

305.0

15,467.1

 

შრომის ანაზღაურება

2,115.2

2,983.0

132.0

2,851.0

2,977.0

132.0

2,845.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,272.2

2,176.3

88.6

2,087.7

1,773.4

0.0

1,773.4

 

პროცენტი

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

 

სუბსიდიები

6,989.8

8,030.4

170.0

7,860.4

7,531.4

170.0

7,361.4

 

გრანტები

370.0

955.0

0.0

955.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,147.7

1,551.8

3.0

1,548.8

1,533.8

3.0

1,530.8

 

სხვა ხარჯები

484.8

760.4

115.7

644.7

548.0

0.0

548.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,171.3

7,095.3

3,341.5

3,753.7

2,295.0

0.0

2,295.0

 

ძირითადი აქტივები

5,171.3

7,095.3

3,341.5

3,753.7

2,295.0

0.0

2,295.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

272.6

0.0

272.6

303.9

0.0

303.9

 

საშინაო

0.0

272.6

0.0

272.6

303.9

0.0

303.9

 

საგარეო

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,772.0

4,755.2

142.0

4,613.2

4,615.6

132.0

4,483.6

 

ხარჯები

3,310.8

4,325.3

142.0

4,183.3

4,311.7

132.0

4,179.7

 

შრომის ანაზღაურება

2,111.4

2,983.0

132.0

2,851.0

2,977.0

132.0

2,845.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,001.5

1,059.6

10.0

1,049.6

933.4

0.0

933.4

 

პროცენტი

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

 

გრანტები

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

41.0

0.0

41.0

34.8

0.0

34.8

 

სხვა ხარჯები

11.3

69.0

0.0

69.0

258.0

0.0

258.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.4

157.3

0.0

157.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

221.4

157.3

0.0

157.3

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

272.6

0.0

272.6

303.9

0.0

303.9

 

საშინაო

0.0

272.6

0.0

272.6

303.9

0.0

303.9

 

საგარეო

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

532.6

718.0

0.0

718.0

637.6

0.0

637.6

 

ხარჯები

529.6

718.0

0.0

718.0

637.6

0.0

637.6

 

შრომის ანაზღაურება

413.9

559.0

0.0

559.0

522.0

0.0

522.0

 

საქონელი და მომსახურება

112.9

149.0

0.0

149.0

105.6

0.0

105.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,644.2

3,395.9

0.0

3,395.9

3,075.6

0.0

3,075.6

 

ხარჯები

2,448.4

3,235.7

0.0

3,235.7

3,075.6

0.0

3,075.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,581.2

2,292.0

0.0

2,292.0

2,292.0

0.0

2,292.0

 

საქონელი და მომსახურება

847.3

857.6

0.0

857.6

751.3

0.0

751.3

 

გრანტები

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

30.0

0.0

30.0

24.3

0.0

24.3

 

სხვა ხარჯები

11.3

26.1

0.0

26.1

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.3

157.3

0.0

157.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

195.3

157.3

0.0

157.3

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

42.9

0.0

42.9

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

0.0

42.9

0.0

42.9

250.0

0.0

250.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

42.9

0.0

42.9

250.0

0.0

250.0

01 04 02

მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

412.4

412.4

0.0

412.4

412.4

0.0

412.4

 

ხარჯები

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

 

პროცენტი

173.1

142.7

0.0

142.7

108.5

0.0

108.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

239.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

269.7

0.0

269.7

303.9

0.0

303.9

 

საშინაო

0.0

269.7

0.0

269.7

303.9

0.0

303.9

01 05

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო სამსახური

182.8

186.0

142.0

44.0

210.0

132.0

78.0

 

ხარჯები

159.7

186.0

142.0

44.0

210.0

132.0

78.0

 

შრომის ანაზღაურება

116.3

132.0

132.0

0.0

163.0

132.0

31.0

 

საქონელი და მომსახურება

41.3

53.0

10.0

43.0

46.5

0.0

46.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.1

1.0

0.0

1.0

0.5

0.0

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

385.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

385.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

370.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5,545.4

8,583.8

2,658.5

5,925.3

4,562.0

0.0

4,562.0

 

ხარჯები

1,826.5

2,888.5

194.3

2,694.2

2,267.0

0.0

2,267.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,233.2

1,071.7

78.6

993.1

795.0

0.0

795.0

 

სუბსიდიები

347.9

1,517.4

0.0

1,517.4

1,472.0

0.0

1,472.0

 

სხვა ხარჯები

245.4

299.4

115.7

183.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,718.9

5,695.3

2,464.2

3,231.1

2,295.0

0.0

2,295.0

 

ძირითადი აქტივები

3,718.9

5,695.3

2,464.2

3,231.1

2,295.0

0.0

2,295.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

377.1

3,039.4

1,406.5

1,632.9

976.1

0.0

976.1

 

ხარჯები

36.5

295.0

0.0

295.0

300.0

0.0

300.0

 

საქონელი და მომსახურება

36.5

295.0

0.0

295.0

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.6

2,744.4

1,406.5

1,337.9

676.1

0.0

676.1

 

ძირითადი აქტივები

340.6

2,744.4

1,406.5

1,337.9

676.1

0.0

676.1

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,931.4

3,480.2

14.1

3,466.1

3,168.9

0.0

3,168.9

 

ხარჯები

1,469.4

1,978.3

0.0

1,978.3

1,550.0

0.0

1,550.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,167.0

698.1

0.0

698.1

495.0

0.0

495.0

 

სუბსიდიები

93.5

1,099.0

0.0

1,099.0

1,055.0

0.0

1,055.0

 

სხვა ხარჯები

208.9

181.2

0.0

181.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,462.1

1,501.8

14.1

1,487.8

1,618.9

0.0

1,618.9

 

ძირითადი აქტივები

1,462.1

1,501.8

14.1

1,487.8

1,618.9

0.0

1,618.9

02 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

38.8

51.2

0.0

51.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

38.8

51.2

0.0

51.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

38.8

51.2

0.0

51.2

0.0

0.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

178.5

227.2

0.0

227.2

459.7

0.0

459.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178.5

227.2

0.0

227.2

459.7

0.0

459.7

 

ძირითადი აქტივები

178.5

227.2

0.0

227.2

459.7

0.0

459.7

02 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

647.1

728.5

0.0

728.5

866.2

0.0

866.2

 

ხარჯები

471.9

605.0

0.0

605.0

479.0

0.0

479.0

 

საქონელი და მომსახურება

471.9

605.0

0.0

605.0

479.0

0.0

479.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.3

123.5

0.0

123.5

387.2

0.0

387.2

 

ძირითადი აქტივები

175.3

123.5

0.0

123.5

387.2

0.0

387.2

02 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

635.4

820.0

0.0

820.0

820.0

0.0

820.0

 

ხარჯები

635.4

820.0

0.0

820.0

820.0

0.0

820.0

 

საქონელი და მომსახურება

635.4

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

804.0

 

804.0

820.0

 

820.0

02 02 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

192.4

999.3

0.0

999.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.0

999.3

0.0

999.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

176.0

999.3

0.0

999.3

0.0

0.0

0.0

02 02 06

 ბინათმშენებლობა

534.6

242.0

0.0

242.0

772.0

0.0

772.0

 

ხარჯები

202.7

125.0

0.0

125.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

48.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

153.7

125.0

0.0

125.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

331.9

117.0

0.0

117.0

772.0

0.0

772.0

 

ძირითადი აქტივები

331.9

117.0

0.0

117.0

772.0

0.0

772.0

02 02 07

რიტუალური მომსახურება და სასაფლაოების მოვლა-შენახვა

122.2

104.0

0.0

104.0

104.0

0.0

104.0

 

ხარჯები

93.5

104.0

0.0

104.0

104.0

0.0

104.0

 

სუბსიდიები

93.5

104.0

 

104.0

104.0

 

104.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

28.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 08

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

569.7

30.9

14.1

16.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

569.7

30.9

14.1

16.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

569.7

30.9

14.1

16.8

0.0

0.0

0.0

02 02 09

ნარჩენების შეგროვება (GIZ - ის  გრანტი)

12.8

77.1

0.0

77.1

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

10.8

77.1

0.0

77.1

16.0

0.0

16.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.8

77.1

0.0

77.1

16.0

0.0

16.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 10

კორპუსების მოვლა-პატრონობა

0.0

200.0

0.0

200.0

131.0

0.0

131.0

 

ხარჯები

0.0

196.0

0.0

196.0

131.0

0.0

131.0

 

სუბსიდიები

0.0

191.0

 

191.0

131.0

 

131.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

961.9

746.4

0.0

746.4

417.0

0.0

417.0

 

ხარჯები

260.7

418.4

0.0

418.4

417.0

0.0

417.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

254.4

418.4

0.0

418.4

417.0

0.0

417.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

701.3

328.0

0.0

328.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

701.3

328.0

0.0

328.0

0.0

0.0

0.0

02 03 01

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

272.9

71.5

0.0

71.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272.9

71.5

0.0

71.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

272.9

71.5

0.0

71.5

0.0

0.0

0.0

02 03 02

სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა

11.0

217.7

0.0

217.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

217.7

0.0

217.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

8.7

217.7

0.0

217.7

0.0

0.0

0.0

02 03 03

ცენტრალური პარკის მოვლა

101.5

112.9

0.0

112.9

112.0

0.0

112.0

 

ხარჯები

101.5

112.9

0.0

112.9

112.0

0.0

112.0

 

სუბსიდიები

101.5

112.9

 

112.9

112.0

 

112.0

02 03 04

ნარგავების მოვლა-პატრონობა და გამწვანება

156.8

344.3

0.0

344.3

305.0

0.0

305.0

 

ხარჯები

156.8

305.5

0.0

305.5

305.0

0.0

305.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

152.9

305.5

 

305.5

305.0

 

305.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

38.8

0.0

38.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

38.8

0.0

38.8

0.0

0.0

0.0

02 03 05

ავტობუსების შეძენა

419.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

419.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

419.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,275.0

1,317.9

1,237.9

80.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

60.0

196.8

194.3

2.5

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

23.5

78.6

78.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

36.5

118.2

115.7

2.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,215.0

1,121.1

1,043.6

77.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,215.0

1,121.1

1,043.6

77.5

0.0

0.0

0.0

03 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4,780.3

5,033.7

0.0

5,033.7

4,827.0

0.0

4,827.0

 

ხარჯები

4,522.2

4,802.1

0.0

4,802.1

4,827.0

0.0

4,827.0

 

საქონელი და მომსახურება

32.6

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სუბსიდიები

4,336.6

3,594.1

0.0

3,594.1

3,242.0

0.0

3,242.0

 

გრანტები

0.0

925.0

0.0

925.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

153.0

234.0

0.0

234.0

240.0

0.0

240.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258.1

231.6

0.0

231.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

258.1

231.6

0.0

231.6

0.0

0.0

0.0

03 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,044.6

3,011.3

0.0

3,011.3

2,956.0

0.0

2,956.0

 

ხარჯები

2,873.1

2,885.3

0.0

2,885.3

2,956.0

0.0

2,956.0

 

სუბსიდიები

2,873.1

1,960.3

0.0

1,960.3

1,656.0

0.0

1,656.0

 

გრანტები

0.0

925.0

0.0

925.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.5

126.0

0.0

126.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

171.5

126.0

0.0

126.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

სპორტის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2,593.4

2,688.6

0.0

2,688.6

2,715.0

0.0

2,715.0

 

ხარჯები

2,593.4

2,631.1

0.0

2,631.1

2,715.0

0.0

2,715.0

 

სუბსიდიები

2,593.4

1,706.1

0.0

1,706.1

1,415.0

0.0

1,415.0

 

გრანტები

0.0

925.0

0.0

925.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

57.5

0.0

57.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

57.5

0.0

57.5

0.0

0.0

0.0

03 01 01 01

ა(ა)იპ - სკოლიგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

375.0

597.2

0.0

597.2

631.0

0.0

631.0

 

ხარჯები

375.0

543.2

0.0

543.2

631.0

0.0

631.0

 

სუბსიდიები

375.0

543.2

 

543.2

631.0

 

631.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

54.0

0.0

54.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

54.0

0.0

54.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01 02

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის საჭადრაკო სკოლა „ნონა“

81.5

105.2

0.0

105.2

104.0

0.0

104.0

 

ხარჯები

81.5

103.7

0.0

103.7

104.0

0.0

104.0

 

სუბსიდიები

81.5

103.7

 

103.7

104.0

 

104.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

03 01 01 03

ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი ბოლნისი

600.0

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

600.0

500.0

0.0

500.0

500.0

0.0

500.0

 

სუბსიდიები

600.0

500.0

 

500.0

500.0

 

500.0

03 01 01 04

ფეხბურთის განვითარება

1,450.0

1,300.0

0.0

1,300.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

ხარჯები

1,450.0

1,300.0

0.0

1,300.0

1,300.0

0.0

1,300.0

 

სუბსიდიები

1,450.0

375.0

 

375.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

925.0

0.0

925.0

1,300.0

0.0

1,300.0

03 01 01 05

ააიპ სსსდ  ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

86.9

186.2

0.0

186.2

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

86.9

184.2

0.0

184.2

180.0

0.0

180.0

 

სუბსიდიები

86.9

184.2

 

184.2

180.0

 

180.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

სპორტული ღონისძიებები

451.2

322.7

0.0

322.7

241.0

0.0

241.0

 

ხარჯები

279.7

254.2

0.0

254.2

241.0

0.0

241.0

 

სუბსიდიები

279.7

254.2

0.0

254.2

241.0

0.0

241.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.5

68.5

0.0

68.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

171.5

68.5

0.0

68.5

0.0

0.0

0.0

03 01 02 01

სპორტული შენობა-ნაგებობების  მოვლა-შენახვა და მოწყობა

171.5

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.5

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

171.5

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02 02

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური

279.7

267.7

0.0

267.7

241.0

0.0

241.0

 

ხარჯები

279.7

254.2

0.0

254.2

241.0

0.0

241.0

 

სუბსიდიები

279.7

254.2

 

254.2

241.0

 

241.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.5

0.0

13.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

13.5

0.0

13.5

0.0

0.0

0.0

03 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,444.0

1,630.2

0.0

1,630.2

1,493.0

0.0

1,493.0

 

ხარჯები

1,357.4

1,524.6

0.0

1,524.6

1,493.0

0.0

1,493.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,347.4

1,524.6

0.0

1,524.6

1,493.0

0.0

1,493.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.6

105.6

0.0

105.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

86.6

105.6

0.0

105.6

0.0

0.0

0.0

03 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

1,374.5

1,535.2

0.0

1,535.2

1,493.0

0.0

1,493.0

 

ხარჯები

1,347.4

1,524.6

0.0

1,524.6

1,493.0

0.0

1,493.0

 

სუბსიდიები

1,347.4

1,524.6

0.0

1,524.6

1,493.0

0.0

1,493.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.1

10.6

0.0

10.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

27.1

10.6

0.0

10.6

0.0

0.0

0.0

03 02 02 01

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის თეატრი

159.7

182.9

0.0

182.9

173.0

0.0

173.0

 

ხარჯები

159.7

182.9

0.0

182.9

173.0

0.0

173.0

 

სუბსიდიები

159.7

182.9

 

182.9

173.0

 

173.0

03 02 01 02

ა(ა)იპ - ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

181.3

170.8

0.0

170.8

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

154.2

170.8

0.0

170.8

170.0

0.0

170.0

 

სუბსიდიები

154.2

170.8

 

170.8

170.0

 

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

27.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01 03

ა(ა)იპ - ბოლნისის მუნიციაპიტეტის კულტურის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

1,033.5

1,181.5

0.0

1,181.5

1,150.0

0.0

1,150.0

 

ხარჯები

1,033.5

1,170.9

0.0

1,170.9

1,150.0

0.0

1,150.0

 

სუბსიდიები

1,033.5

1,170.9

 

1,170.9

1,150.0

 

1,150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.6

0.0

10.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

10.6

0.0

10.6

0.0

0.0

0.0

03 02 02

კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები

69.5

95.0

0.0

95.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.5

95.0

0.0

95.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

59.5

95.0

0.0

95.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

4.5

42.5

0.0

42.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.5

42.5

0.0

42.5

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1.5

4.5

 

4.5

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

34.0

0.0

34.0

0.0

0.0

0.0

03 04

ეპარქიის დაფინანსება

165.0

200.0

0.0

200.0

240.0

0.0

240.0

 

ხარჯები

165.0

200.0

0.0

200.0

240.0

0.0

240.0

 

სუბსიდიები

15.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

150.0

200.0

0.0

200.0

240.0

0.0

240.0

03 05

საგამომცემლო საქმიანობა

99.6

104.7

0.0

104.7

93.0

0.0

93.0

 

ხარჯები

99.6

104.7

0.0

104.7

93.0

0.0

93.0

 

სუბსიდიები

99.6

104.7

 

104.7

93.0

 

93.0

03 06

განცხადება, რეკლამა და საეთერო დრო

22.6

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

22.6

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

22.6

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

04 00

განათლება

2,586.9

2,942.8

877.3

2,065.5

1,882.0

0.0

1,882.0

 

ხარჯები

1,614.0

1,934.9

0.0

1,934.9

1,882.0

0.0

1,882.0

 

სუბსიდიები

1,614.0

1,934.9

0.0

1,934.9

1,882.0

0.0

1,882.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

973.0

1,007.9

877.3

130.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

973.0

1,007.9

877.3

130.6

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

2,502.6

2,840.8

877.3

1,963.5

1,780.0

0.0

1,780.0

 

ხარჯები

1,529.7

1,832.9

0.0

1,832.9

1,780.0

0.0

1,780.0

 

სუბსიდიები

1,529.7

1,832.9

0.0

1,832.9

1,780.0

0.0

1,780.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

973.0

1,007.9

877.3

130.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

973.0

1,007.9

877.3

130.6

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კორდინაციის დაწესებულება"

1,529.7

1,838.5

0.0

1,838.5

1,780.0

0.0

1,780.0

 

ხარჯები

1,529.7

1,832.9

0.0

1,832.9

1,780.0

0.0

1,780.0

 

სუბსიდიები

1,529.7

1,832.9

 

1,832.9

1,780.0

 

1,780.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

973.0

1,002.3

877.3

125.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

973.0

1,002.3

877.3

125.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

973.0

1,002.3

877.3

125.0

0.0

0.0

0.0

04 02

უნარშეზღუდული ბავშვების ხელშეწყობა

84.3

102.0

0.0

102.0

102.0

0.0

102.0

 

ხარჯები

84.3

102.0

0.0

102.0

102.0

0.0

102.0

 

სუბსიდიები

84.3

102.0

 

102.0

102.0

 

102.0

05 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა

1,894.2

2,652.0

173.0

2,479.0

2,484.4

173.0

2,311.4

 

ხარჯები

1,894.2

2,648.8

173.0

2,475.8

2,484.4

173.0

2,311.4

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

691.3

984.1

170.0

814.1

935.4

170.0

765.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,124.5

1,506.8

3.0

1,503.8

1,499.0

3.0

1,496.0

 

სხვა ხარჯები

75.2

157.9

0.0

157.9

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

05 01

ჯანდაცვის პროგრამები

185.2

196.4

170.0

26.4

205.4

170.0

35.4

 

ხარჯები

185.2

196.4

170.0

26.4

205.4

170.0

35.4

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

181.9

196.4

170.0

26.4

205.4

170.0

35.4

05 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

185.2

196.4

170.0

26.4

205.4

170.0

35.4

 

ხარჯები

185.2

196.4

170.0

26.4

205.4

170.0

35.4

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

181.9

196.4

170.0

26.4

205.4

170.0

35.4

05 01 01 01

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და  პრევენციული მედიცინის ცენტრი"

129.3

127.5

114.0

13.5

136.5

114.0

22.5

 

ხარჯები

129.3

127.5

114.0

13.5

136.5

114.0

22.5

 

საქონელი და მომსახურება

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

126.0

127.5

114.0

13.5

136.5

114.0

22.5

05 01 01 02

სადერატიზაციო,სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოები

55.9

68.9

56.0

12.9

68.9

56.0

12.9

 

ხარჯები

55.9

68.9

56.0

12.9

68.9

56.0

12.9

 

სუბსიდიები

55.9

68.9

56.0

12.9

68.9

56.0

12.9

05 02

სოციალური პროგრამები

1,709.0

2,455.6

3.0

2,452.6

2,279.0

3.0

2,276.0

 

ხარჯები

1,709.0

2,452.4

3.0

2,449.4

2,279.0

3.0

2,276.0

 

სუბსიდიები

509.4

787.7

0.0

787.7

730.0

0.0

730.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,124.5

1,506.8

3.0

1,503.8

1,499.0

3.0

1,496.0

 

სხვა ხარჯები

75.2

157.9

0.0

157.9

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

102.6

85.0

0.0

85.0

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

102.6

85.0

0.0

85.0

115.0

0.0

115.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

102.6

85.0

0.0

85.0

115.0

0.0

115.0

05 02 02

შშმ პირების დახმარებები

99.2

158.0

0.0

158.0

108.0

0.0

108.0

 

ხარჯები

99.2

158.0

0.0

158.0

108.0

0.0

108.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99.2

158.0

0.0

158.0

108.0

0.0

108.0

05 02 03

ა(ა)იპ - ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

290.9

369.4

0.0

369.4

370.0

0.0

370.0

 

ხარჯები

290.9

366.3

0.0

366.3

370.0

0.0

370.0

 

სუბსიდიები

280.7

366.3

 

366.3

370.0

 

370.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

05 02 04

სოციალურად დაუცველი ორ წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად კვებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

05 02 05

 არასრულწლოვნების ლოგოპედის მომსახურებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

05 02 06

რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური (ფულადი) დახმარებები

6.3

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

6.3

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.3

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

05 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფა   

33.5

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

33.5

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

33.5

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

05 02 08

სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა

350.2

471.8

0.0

471.8

421.0

0.0

421.0

 

ხარჯები

350.2

471.8

0.0

471.8

421.0

0.0

421.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

350.2

471.8

0.0

471.8

421.0

0.0

421.0

05 02 09

ბინის ქირით უზრუნველყოფა (უსახლკაროების დახმარება)

0.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

05 02 10

სოციალურ საცხოვრისებში მცხოვრები ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა

26.5

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

26.5

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.5

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

05 02 11

სპორტსმენთა და სტუდენტთა დახმარება

194.3

224.2

0.0

224.2

225.0

0.0

225.0

 

ხარჯები

194.3

224.2

0.0

224.2

225.0

0.0

225.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

192.2

220.0

0.0

220.0

225.0

0.0

225.0

 

სხვა ხარჯები

2.2

4.2

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

05 02 12

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი

239.8

381.4

0.0

381.4

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

239.8

381.4

0.0

381.4

320.0

0.0

320.0

 

სუბსიდიები

188.9

381.4

 

381.4

320.0

 

320.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 13

ომის ვეტერანთა და მათან გათანაბრებულ პირთა დახმარება

17.1

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

17.1

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.1

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

05 02 14

დახმარებები და ერთჯერადი განაცემები

163.2

405.0

0.0

405.0

335.0

0.0

335.0

 

ხარჯები

163.2

405.0

0.0

405.0

335.0

0.0

335.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

163.2

352.0

0.0

352.0

335.0

0.0

335.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

53.0

0.0

53.0

0.0

0.0

0.0

05 02 15

კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

12.6

5.0

3.0

2.0

5.0

3.0

2.0

 

ხარჯები

12.6

5.0

3.0

2.0

5.0

3.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.6

5.0

3.0

2.0

5.0

3.0

2.0

05 02 16

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

133.0

215.8

0.0

215.8

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

133.0

215.8

0.0

215.8

115.0

0.0

115.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93.5

115.0

0.0

115.0

115.0

0.0

115.0

 

სხვა ხარჯები

39.5

100.8

0.0

100.8

0.0

0.0

0.0

05 02 17

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

39.8

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

39.8

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

39.8

40.0

 

40.0

40.0

 

40.0

 

თავი III

დასკვნითი დებულებანი

 

მუხლი 17. დადგენილების ამოქმედება

 

1. ეს დადგენილება ამოქმედეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

 

2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის  №58  დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  (www. matsne. gov.ge), 21/12/2015წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016266).

 

       მუნიციპალიტეტის გამგებლის

       მოვალეობის შემსრულებელი                                                         დავით შერაზადაშვილი

 

 

       საფინანსო-საბიუჯეტო

       სამსახურის უფროსი:                                                                         ოთარი ხუტიაშვილი

     

 

      იურიდიული განყოფილების უფროსი :                                         ნანა არველაძე